Christus, das Passahlamm

Datum
Prediger
Mathias Dück
Bibelstellen
2Mo 12,1-13; Hebr 10,1; Röm 5,12; 3Mo 17,11; Eph 1,7-8; 2Mo 12,46; Röm 3,25; Joh 3,36; 1Petr 4,1-2; 2Petr 3,7; Offb 7,14; Lk 22,15-17
Audio, 00:00
00:00 / 00:00